I. CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà trường; tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác quản lý và phát triển nhân lực; thực hiện công tác Thư ký Ban Giám hiệu, công tác của Văn phòng thường trực Đảng ủy.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức bộ máy

 1. Chủ trì nghiên cứu đề xuất tổ chức bộ máy; thành lập, giải thể, sáp nhập các bộ phận cấp Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm, các Hội đồng và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cách thức làm việc của các đơn vị trong bộ máy nhà trường phù hợp trong từng giai đoạn;
 2. Chuẩn bị nhân sự cho tổ chức bộ máy phù hợp về mặt số lượng, tiêu chuẩn, các vị trí công tác và bản mô tả công việc từng vị trí việc làm;
 3. Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan bảo đảm nguồn lực hỗ trợ cần thiết cho công tác tổ chức Bộ máy.

2. Quản lý và phát triển nhân lực

 1. Xây dựng kế hoạch nhân sự cho các lĩnh vực hoạt động chính về Đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, cung cấp dịch vụ và hậu cần trên cơ sở Kế hoạch chiến lược phát triển của Trường;
 2. Xây dựng chiến lược và quy trình tuyển dụng, quy hoạch về cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức, bản mô tả công việc của từng vị trí;
 3. Phối hợp với các đơn vị trong toàn trường tiến hành việc đánh giá thực hiện công việc của cán bộ viên chức;
 4. Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viên chức trên cơ sở nhu cầu của các đơn vị, tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc phát triển nhân lực chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ và khả năng cung cấp dịch vụ của Trường;
 5. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc đề bạt, thăng hạng, chuyển đổi chức danh nghề nghiệp của công chức, viên chức;
 6. Triển khai thực hiện đúng các qui định về chế độ, chính sách đối với người lao động, chính sách khuyến khích với các hình thức phù hợp như thi đua khen thưởng, kỷ luật, phụ cấp, ưu đãi theo quy định của pháp luật
 7. Tham mưu tổ chức và phối hợp với các phòng chức năng thực hiện việc tạo môi trường làm việc, văn hóa tổ chức;
 8. Thực hiện thủ tục cho cán bộ, công chức đi công tác, học tập ở nước ngoài và tiếp nhận lại; thủ tục cho các đoàn ra;
 9. Quản lý và cập nhật hồ sơ, dữ liệu nhân sự; cập nhật danh sách cán bộ, viên chức, người lao động.

3. Thường trực Đảng ủy

 1. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy trong các công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, thực hiện công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, triển khai các nghị quyết Đảng.
 2. Tham gia hướng dẫn công tác phát triển Đảng, quản lý và nâng cao chất lượng Đảng viên

4. Các công tác khác

 1. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chống tham nhũng của cán bộ viên chức.
 2. Thực hiện công tác pháp chế trong trường đại học theo quy định.
 3. Tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ trong nhà trường.
 4. Là đơn vị đầu mối theo dõi thực hiện Kế hoạch chiến lược, Kế hoạch dài hạn - trung hạn và hàng năm của các đơn vị trong Trường.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.