Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

 

Description: http://tccb.huph.edu.vn/sites/tccb.huph.edu.vn/files/images/image006.jpg

Trần Ninh Giang - Phó trưởng Phòng

Thạc sĩ Quản lý công

Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về hoạt động của Phòng Tổ chức cán bộ

* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Công tác tổ chức bộ máy;
 • Quy hoạch và bổ nhiệm/miễn nhiệm
 • Định biên, IDP, KPI
 • Pháp chế/đề án, quy định, quy chế
 • Theo dõi triển khai kế hoạch

* Công tác khác:

 • Văn phòng Đảng ủy
 • Phó Bí thư Chi bộ
 • Chính trị viên Phó BCH quân sự Trường

tng@huph.edu.vn

Hoàng Ngọc Ánh - Chuyên viên

Cử nhân Quản lý Nhà nước

* Phụ trách các đầu việc:

 • Lịch công tác BGH
 • Tuyển dụng Hợp đồng lao động
 • Lương thường xuyên, lương trước thời hạn
 • Quản lý giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu, hồ sơ nhân sự
 • Quản trị subweb đơn vị
 • Chế độ hợp đồng, nghỉ trong năm, ngày công, các loại phụ cấp
 • Thu nhập tăng thêm khối Khoa và TT xét nghiệm
 • Bảo hiểm xã hội
 • Công tác thi đua, khen thưởng - kỷ luật
 • Danh hiệu NGND, NGUT, TTND, TTUT
 • Hưu trí/Kéo dài thời gian công tác

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Pháp chế, tổ chức bộ  máy
 • Công việc VPĐU
 • Báo cáo tổng hợp

hna@huph.edu.vn

Đàm Minh Hoàng - Chuyên viên

Cử nhân Tổ chức và Quản lý Nhân sự.

* Phụ trách các đầu việc:

 • Tuyển dụng viên chức
 • Đào tạo bồi dưỡng
 • Thủ tục công tác nước ngoài
 • Thủ tục thăng hạng CDNN,
 • Thu nhập tăng thêm khối Phòng ban và Phòng khám
 • Đánh giá cán bộ
 • Chức danh GS, PGS
 • Kê khai tài sản
 • Tổ chức sự kiện, dự toán & thanh quyết toán

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Định biên, IDP/KPI
 • Quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm
 • Theo dõi nhân sự Phòng khám
dmh1@huph.edu.vn
Lê Quỳnh Anh - Chuyên viên

Cử nhân Luật

* Phụ trách công tác Pháp chế

lqa@huph.edu.vn