Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng 
Chuyên viên 

Cử nhân Hành chính học

Email: nth4@huph.edu.vn

 

* Phụ trách các đầu việc:

- Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu.

- Hồ sơ sức khỏe cán bộ.

- Đón tiếp khách.

- Công tác 5S, hiếu, hỉ.