Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng 
Chuyên viên 

Cử nhân Hành chính học

Email: nth4@huph.edu.vn

 

* Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý văn bản đến.

- Quản lý văn bản đi (gồm văn bằng, chứng chỉ...)

- Công tác lưu trữ.

 

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Công tác hiếu/hỉ.

- Báo cáo