Trần Ninh Giang

 • Job
  Trưởng phòng
 • Specialized
  Thạc sĩ Quản lý công
 • Experience
 • Email

Trưởng phòng

Thạc sĩ Quản lý công

Chịu trách nhiệm phân công, theo dõi, giám sát toàn bộ các đầu việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Phòng Tổ chức - Hành chính

* Phụ trách trực tiếp:

 • Công tác tổ chức bộ máy;
 • Công tác quy hoạch, bổ nhiệm
 • Định biên, BSC/KPI
 • Đề án, quy định, quy chế
 • Theo dõi triển khai kế hoạch

* Công tác khác:

 • Thư ký Hội đồng Trường;
 • Văn phòng Đảng ủy;
 • Chính trị viên Phó BCH quân sự Trường

tng@huph.edu.vn