Trần Ninh Giang

 • Job
  Phó trưởng Phòng
 • Specialized
  Thạc sĩ Quản lý công
 • Experience
 • Email

Phó trưởng Phòng

Thạc sĩ Quản lý công

Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về hoạt động của Phòng Tổ chức cán bộ

* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Công tác tổ chức bộ máy;
 • Quy hoạch và bổ nhiệm/miễn nhiệm
 • Định biên, IDP, KPI
 • Pháp chế/đề án, quy định, quy chế
 • Theo dõi triển khai kế hoạch

* Công tác khác:

 • Văn phòng Đảng ủy
 • Chính trị viên Phó BCH quân sự Trường

tng@huph.edu.vn