Hoàng Ngọc Ánh

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  Cử nhân Quản lý Nhà nước
 • Experience
 • Email

 

Chuyên viên

Cử nhân Quản lý Nhà nước

* Phụ trách các đầu việc:

 • Lịch công tác BGH
 • Tuyển dụng nhân sự (HĐ)
 • Lương thường xuyên, trước thời hạn
 • Đào tạo bồi dưỡng
 • Quản lý giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu, hồ sơ nhân sự;
 • Quản trị subweb đơn vị
 • Chế độ hợp đồng, nghỉ trong năm, ngày công, các loại phụ cấp
 • Bảo hiểm xã hội
 • Công tác thi đua, khen thưởng - kỷ luật
 • Danh hiệu NGND, NGUT, TTND, TTUT
 • Hưu trí/Kéo dài thời gian công tác

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Pháp chế, tổ chức bộ  máy
 • Công việc VPĐU
 • Đoàn Thanh niên Trường
 • Báo cáo tổng hợp

hna@huph.edu.vn