Hoàng Ngọc Ánh

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  Cử nhân Quản lý Nhà nước
 • Experience
 • Email

 

Chuyên viên

Cử nhân Quản lý Nhà nước

* Phụ trách các đầu việc:

 • Lịch công tác BGH
 • Tuyển dụng nhân sự (HĐ)
 • Đánh giá thực hiện công việc
 • Công tác thi đua, khen thưởng - kỷ luật
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hưu trí
 • Phối hợp tổ chức sự kiện, Hội nghị
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu, hồ sơ nhân sự;
 • Quản trị subweb đơn vị
 • Danh hiệu NGND, NGUT, TTND, TTUT

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Pháp chế, tổ chức bộ  máy
 • Công việc Văn phòng Đảng ủy
 • Đoàn Thanh niên Trường
 • Báo cáo tổng hợp

hna@huph.edu.vn