I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng chiến lược tổng thể hoạt động tổ chức, bộ máy nhà trường; công tác quản lý và phát triển nhân sự; công tác hành chính cơ quan.

II. NHIỆM VỤ

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm (BSC); xây dựng các quy chế, quy định, quy trình về chức năng, nhiệm vụ, quản lý thực hiện công việc của các đơn vị trong Trường; tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhân sự và văn thư, lưu trữ.

b) Chịu trách nhiệm chủ trì triển khai các hoạt động:
- Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức, thành lập, giải thể, sáp nhập các bộ phận thuộc Trường, các Hội đồng theo quy định.
- Thực hiện công tác quản trị nhân sự: định biên, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng; theo dõi KPI, đánh giá thực hiện công việc; bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý; thăng hạng, chuyển đổi chức danh nghề nghiệp viên chức; thi đua khen thưởng; danh hiệu nhà giáo, thầy thuốc; chế độ, chính sách của viên chức, người lao động.
- Thực hiện công tác hành chính cơ quan: quản lý văn bản đi, văn bản đến (gồm văn bản đường bưu điện và hệ thống văn bản điện tử Voffice); sao y bản chính các giấy tờ hành chính; lập, lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ cơ quan.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo chức năng: pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống tham nhũng; an ninh quốc phòng, dân quân tự vệ; xây dựng văn hóa tổ chức; kiểm tra nội bộ, khiếu nại, tố cáo; công tác Đảng ủy; công tác Hội đồng Trường theo phân công.
- Quản lý: hồ sơ nhân sự, con dấu, bộ tên khắc lãnh đạo Trường.
c) Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình về chức năng, nhiệm vụ, quản lý thực hiện công việc của các đơn vị trong Trường; tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhân sự và văn thư, lưu trữ.
d) Phối hợp các đơn vị bảo đảm nguồn lực cần thiết cho công tác tổ chức, nhân sự và hành chính cơ quan khi được yêu cầu.
e) Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà trường.
f) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công