1. Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Y tế công cộng
 2. Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Y tế công cộng
 3. Quy định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh GS, PGS và Giảng viên có trình độ Tiến sĩ kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu
 4. Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền Trường Đại học Y tế công cộng
 5. Quy chế tuyển dụng hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của Trường Đại học Y tế công cộng
 6. Quy chế tuyển dụng nhân sự hình thức Hợp đồng lao động
 7. Quy chế quản lý hoạt động của các Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Y tế công cộng
 8. Quy chế văn hóa công sở tại Trường Đại học Y tế công cộng
 9. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y tế công cộng
 10. Quy định về chế độ ngày nghỉ đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Y tế công cộng
 11. Quy định nhiệm vụ Điều phối viên các chương trình Đào tạo Trường Đại học Y tế công cộng
 12. Quy định về chế độ thỉnh giảng của Trường Đại học Y tế công cộng
 13. Quy định tiếp nhận và sử dụng Tình nguyện viên tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y tế công cộng
 14. Quy chế phối hợp công tác giữa Trường Đại học Y tế công cộng và Công đoàn Trường Đại học Y tế công cộng
 15. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y tế công cộng
 16. Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên Trường Đại học Y tế công cộng