Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

 

Description: http://tccb.huph.edu.vn/sites/tccb.huph.edu.vn/files/images/image006.jpg

Trần Ninh Giang - Trưởng phòng

Thạc sĩ Quản lý công

Chịu trách nhiệm phân công, theo dõi, giám sát toàn bộ đầu việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Phòng Tổ chức - Hành chính

* Phụ trách trực tiếp:

 • Công tác tổ chức bộ máy;
 • Công tác quy hoạch, bổ nhiệm
 • Định biên, BSC/KPI
 • Đề án, quy định, quy chế
 • Theo dõi triển khai kế hoạch

* Công tác khác:

 • Thư ký Hội đồng trường
 • Văn phòng Đảng ủy
 • Chính trị viên Phó BCH quân sự Trường

tng@huph.edu.vn

Hoàng Ngọc Ánh - Chuyên viên

Thạc sĩ Luật Hành chính và Luật Hiến pháp

* Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác quy hoạch cán bộ
 • Tuyển dụng Hợp đồng lao động, Viên chức
 • Công tác thi đua, khen thưởng - kỷ luật
 • Danh hiệu NGND, NGUT, TTND, TTUT
 • Hưu trí/Thôi việc
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu, hồ sơ nhân sự
 • Quản trị subweb đơn vị
 • Lịch công tác lãnh đạo Trường

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Định biên
 • Quản lý dữ liệu phần mềm nhân sự (theo nhiệm vụ được giao)
 • Nghiệp vụ công tác Văn phòng Đảng ủy
 • Bí thư Đoàn Thanh niên
 • Các đề án/dự án

hna@huph.edu.vn

Đàm Minh Hoàng - Chuyên viên

Thạc sĩ Quản lý công

* Phụ trách các đầu việc:

 • Chế độ lương thường xuyên, lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên
 • Đào tạo bồi dưỡng trong nước, nước ngoài
 • Thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm
 • Thủ tục thăng hạng CDNN
 • Chế độ thu nhập tăng thêm
 • Công tác đánh giá cán bộ
 • Bổ nhiệm chức danh và kéo dài thời gian công tác đối với GS, PGS
 • Kê khai tài sản

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Quản lý dữ liệu phần mềm nhân sự (theo nhiệm vụ được giao)
 • Tổ trưởng Công đoàn
 • Hỗ trợ quản lý nhân sự đơn vị tự chủ
 • Công tác chuyên môn Hội đồng trường
dmh1@huph.edu.vn
Lê Quỳnh Anh - Chuyên viên

Cử nhân Luật học

* Phụ trách các đầu việc:

 • Theo dõi, gia hạn hợp đồng lao động
 • Hội nhập nhân sự
 • Chế độ ngày nghỉ trong năm, ngày công, các loại phụ cấp
 • Chế độ phúc lợi
 • Chế độ Bảo hiểm xã hội
 • Quản lý giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm
 • Quản lý vận hành phần mềm

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Hỗ trợ quản lý nhân sự đơn vị tự chủ
 • Các đề án mở mã ngành đào tạo
 • Báo cáo tổng hợp
 • Công tác hành chính Hội đồng trường
lqa@huph.edu.vn
Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên

Cử nhân Hành chính học

* Phụ trách các đầu việc:

 • Quản lý văn bản đến
 • Quản lý văn bản đi (gồm văn bằng, chứng chỉ...)
 • Công tác lưu trữ

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Công tác hiếu/hỉ
 • Báo cáo
nth4@huph.edu.vn