LÊ QUỲNH ANH

Chuyên viên

Cử nhân Luật học

 

* Phụ trách các đầu việc

 • Theo dõi, gia hạn hợp đồng lao động
 • Hội nhập nhân sự
 • Chế độ ngày nghỉ trong năm, ngày công, các loại phụ cấp
 • Chế độ phúc lợi
 • Chế độ Bảo hiểm xã hội
 • Quản lý giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm
 • Quản lý vận hành phần mềm

* Hỗ trợ chính các đầu việc

 • Hỗ trợ quản lý nhân sự đơn vị tự chủ
 • Các đề án mở mã ngành đào tạo
 • Báo cáo tổng hợp
 • Công tác hành chính Hội đồng trường