Hoàng Ngọc Ánh

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  Thạc sĩ Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
 • Experience
 • Email

 

Chuyên viên

 

Thạc sĩ Luật Hành chính và Luật Hiến pháp

 

* Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác quy hoạch cán bộ
 • Tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động
 • Công tác thi đua, khen thưởng - kỷ luật
 • Danh hiệu NGND, NGUT, TTND, TTUT
 • Hưu trí/Thôi việc
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu, hồ sơ nhân sự
 • Quản trị subweb đơn vị
 • Lịch công tác lãnh đạo Trường

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Định biên
 • Quản lý dữ liệu phần mềm nhân sự (theo nhiệm vụ được giao)
 • Nghiệp vụ công tác Văn phòng Đảng ủy
 • Bí thư Đoàn Thanh niên Trường
 • Các đề án/dự án

hna@huph.edu.vn