Thông báo số 2415/TB-ĐHYTCC ngày 18/12/2019 của Trường Đại học Y tế công cộng về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Tệp đính kèm:

- Thông báo;

- Biểu mẫu: Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.