Trường Đại học Y tế công cộng ban hành Kế hoạch số 2105/KH-ĐHYTCC ngày 03/10/2019 của Trường Đại học Y tế công công về Tổ chức, triển khai các mục tiêu chiến lược năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Y tế công cộng.

(Chi tiết tại file gửi kèm)./.