1. THÔNG BÁO VĂN BẢN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM
 2. BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
 3. Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm học 2019 - 2020
 4. Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu chiến lược năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Y tế công cộng
 5. Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Y tế năm 2018 cho Trường Đại học Y tế công cộng
 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học
 7. Kế hoạch Triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo Trường Đại học Y tế công cộng
 8. Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 2023
 9. Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
 10. Hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
 11. Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
 12. Thông tin Khóa học ngắn hạn tại Israel
 13. Chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ Y tế công cộng tại Israel
 14. Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
 15. Thông báo về việc thức hiện chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức
 16. Thông báo không nhận đăng ký BHYT mới và đổi nơi khám chữa bệnh đối với bệnh viện vượt quá số lượng cho phép
 17. Thông báo về việc thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016 - 2017
 18. Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015