TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Chức năng

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà trường; tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác quản lý và phát triển nhân lực; thực hiện công tác Thư ký Ban Giám hiệu, công tác của Văn phòng thường trực Đảng ủy.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ chức bộ máy

a) Chủ trì nghiên cứu đề xuất tổ chức bộ máy; thành lập, giải thể,  các bộ phận cấp Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm, các Hội đồng và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cách thức làm việc của các đơn vị trong bộ máy nhà trường phù hợp trong từng giai đoạn;

b) Chuẩn bị nhân sự cho tổ chức bộ máy phù hợp về mặt số lượng, tiêu chuẩn, các vị trí công tác và bản mô tả công việc từng vị trí việc làm;

c) Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan bảo đảm nguồn lực hỗ trợ cần thiết cho công tác tổ chức Bộ máy.

2. Quản lý và phát triển nhân lực

a) Dựa vào Kế hoạch Chiến lược phát triển của nhà trường xây dựng kế hoạch nhân sự cho các lĩnh vực hoạt động chính về Đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và hậu cần.

b) Xây dựng chiến lược và quy trình tuyển dụng, qui hoạch về cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức, bản mô tả công việc của từng vị trí

c) Phối hợp với các đơn vị trong toàn trường tiến hành việc đánh giá thực hiện công việc của cán bộ viên chức

d) Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viên chức dựa trên nhu cầu của các đơn vị, tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc phát triển nhân lực một cách sâu và rộng

Xem tiếp